Yamini Pinto usa                 
1.Untitled plus detailes, oil on canvas    2.Untitled, oil on canvas    3.Untitled, oil on canvas     4.Untitled, oil on canvas
 

   

 1.

 

 

 

 1.

 

 

 

 1.

 

 

 

 1.

 

 

 

 2.

 

 

 

 3.