Gonzalo Sarez. Spain
  

 

 T

1.H+O, 2009 collage /mixed media 65X50 cm. Euro 800      2.H+YY, 2009 collage, mixed media 65X50 cm. Euro 800       3.H+XX, 2009 collage, mixed media 65X50 cm. Euro 800        4.H+V, 2009 collage, mixed media 65X50 cm. Euro 800

 1.

 

 

 

 2.

 

 

 

 3.

 

 

 

 4.