medial 3. art biennial [2010]
Peter Mandl Sweden

  

              

1.Ariadne, bronze 149x39x61 cm.   2.Kalippygos, bronze 140x58x44 cm.  3.Winter Queen, glass 110x40x25 cm.   4.Winter Queen, bronze 110x40x25.cm.   5.Midnight Sun, glass d 60 cm   6.Cape Horn, glass 40x56x28 cm.

 1

 

 

 2

 

 

 3

 

 

 4

 

 

 5

 

 

 6